ב-1 בינואר 2010 נכנסו לתוקף כללי התעריפים ותעריפי המים המעודכנים המבוססים על עקרון העלות. תעריפי המים שנכנסו חלים גם על חברת המים הארצית, מקורות, המספקת מים לספקי מים וביוב מקומיים, וגם על אותם ספקי מים וביוב מקומיים הכוללים תאגידי מים וביוב עירוניים, רשויות מקומיות וספקים נוספים.

תעריפי המים לצרכני המים הביתיים הנם מדורגים: מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית – עד 3.5 מ"ק לכל נפש בכל חודש ולא פחות מ- 7 מ"ק ליחידת דיור – בתעריף נמוך יחסית, וכל כמות נוספת בתעריף גבוה יותר.

תעריפי המים לחקלאות באזור הערבה נקבעו לפי איכותם:

מים מליחים לחקלאות:

1. "תעריף הבסיס" – התעריף המשוקלל של תעריפי כמות א', כמות ב' וכמות ג' למים לחקלאות המסופקים מאת מקורות כפי שהם מתעדכנים ומתפרסמים מפעם לפעם ברשומות, בהפחתה של 8%.

2. לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי-מים שמוליכותם החשמלית-

 • מוליכות חשמלית (דציסימנס) 1.9-2.65 למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 10%.
 • מוליכות חשמלית (דציסימנס) 2.65-3.4 למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 16%.
 • מוליכות חשמלית (דציסימנס) 3.4-4.1 למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 24%.
 • מוליכות חשמלית (דציסימנס) 4.1-4.8 למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 30%.
 • מוליכות חשמלית (דציסימנס) 4.8-5.2 למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 34%.
 • מוליכות חשמלית (דציסימנס) מעל 5.2 למטר – תעריף הבסיס בהפחתה של 40%.

3. במפעל הערבה, מפעל כיכר סדום ובמפעל נגב של מקורות- מים שתכולת הסולפטים בהם עולה על 1,600 מיליגרם לליטר, או מים שרמת הברזל המומס בהם מעל 0.3 מיליגרם לליטר או מים שרמת המימן הגופרי בהם מעל 0.5 מיליגרם לליטר או צירוף של כל שניים מהם, והמוליכות החשמלית שלהם נמוכה מ-3.5 דציסימנס למטר – תעריף הבסיס, בהפחתה של 25%.

4.

 • קביעת המוליכות החשמלית והיונים המומסים לעניין תקנה זו תעשה על-ידי מקורות.
 • הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה, הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור במהלך שנת הרישוי.
 • הדגימה של המים תילקח בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק לרשות הצרכן (נקודת מעבר).
 • הדגימה של המים תילקח בידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן או נציג מטעמו.
 • תוצאות הדגימות יועברו על ידי מקורות לנציבות המים.

5. הזכאות לעניין תקנה זו לגבי מים שאינם מזוהים כמים מליחים בעת התקנתה, תקום רק עם הגשת בקשה בכתב לנציב המים ותחל רק בשנת הרישוי העוקבת.

6. פסקת משנה 2(א) עד ו' תחול באזורים הבאים בלבד או בחלקים מהם, על פי קביעת נציב המים: עמק הירדן, בקעת הירדן, עמק בית שאן, עמק חרוד, עמק יזרעאל, עמק זבולון, חוף הכרמל, הנגב הצפון מערבי, הר הנגב, מדבר יהודה, ערבה, כיכר סדום.

קבצים להורדה