ביום 17/03/2013 אישרה הועדה לשיפוט תוכניות במשק המים את תוכנית אב לערבה תיכונה. עקב מצוקת המים הקיימת באזור הערבה התיכונה ונאות הכיכר בכמות ובאיכות מחד , תחזית הגידול האינטנסיבית המאושרת לחמש השנים הקרובות מאידך ומכיוון שישום תוכנית האב במלואה ייקח לא מעט זמן , הוחלט יחד עם רשות המים שיש להכין תוכנית להספקת מים לערבה התיכונה וכיכר סדום לשלב מיידי קרי עד שנת 2020.

מטרת התוכנית לתת מענה לכמויות המים הדרושות (איכות המים לא תקבל מענה מלא במסגרת השלב המיידי) מהדורה ראשונה של תוכנית שלב מיידי הופצה ב- 26/6/2013 ונדונה בוועדה טכנית ברשות המים ביום 27/7/2013. הערות הרשות נתקבלו ביום 30/7/2013 ונדונו עם הרשות ראה נספח א'.

התוכנית המוגשת כאן הינה עדכון בהתאם להערות הדיון הטכני עיקר השינוים הם:

  • עדכון אומדן העלויות. והצגת ההשקעות בפריסה לפי שנים
  • קידוחי הפקה חדשים באזור ירדן: צופר 23,25 ,עידן 13 , ועידן 10 לא נכללים בעבודה,
  • קובעה כמות מים של 3.0 מלמ"ש מכיוון הערבה הדרומית לכל אורך התקופה. קיבוע כמות זו אפשרה לוותר על החיזוק בין צופר לפארן ולבטל את התחנה הבין אזורית שהוצעה בין צופר לפארן.
  • נוסף קידוח עין יהב 213 לתוכנית.
  • נבדקה האפשרות להשתמש בתחנות השאיבה הקיימות כתחנות העברה בין אזוריות.

קבצים להורדה