תוכנית אב לטווח בינוני וארוך

ב-2008 הוערך משק המים בערבה התיכונה בדו"ח תה"ל בפוטנציאל של כ-51.0 מליון מ"ק לשנה.
רוב המים מקורם מאקוות חבורת יהודה מגיל טורון- קנומן ומאקוות חבורת כורנוב מגיל קרטיקון תחתון, והמיעוט מאקוות חצבה ומאקוות מילוי ערבה. בחלוקה שבין האקוות והקידוחים התורמים, הפוטנציאל לפיתוח נוסף באזור הוא של מים יותר מליחים ויותר יקרים בהפקה ובתפעול.
ירידת איכות המים והמפלסים מחייבת חיפוש פתרונות נוספים לאזור המבודד והמנותק ממערכות מים חיצוניות ושיפור בכמות ואיכות המים להמשך הפיתוח החקלאי וקליטת תושבים חדשים לאזור.

ב-2012 נמצאת בהכנה תוכנית אב המתבססת על הצורך בחיפוש מקור מים חיצוני ואו התפלה מרכזית. הנושאים שנבחנים בתכנית האב הם:

 • תוכנית לפיתוח ההתיישבות והחקלאות באזור שעל פיה ייגזרו צרכי המים העתידיים.
 • בחינת המערכות החקלאיות בהווה ובעתיד וצורכי המים הנגזרים מהן.
 • גאו-הידרולוגיה אזורית – איתור אקוות מקומיות ורגיונליות וקביעת פוטנציאל ההפקה מהם.
 • ניתוח עלויות מי קידוחים - קש"ן, (קידוח שאיבת ניסיון) ציוד, חשמול, חיבור למערכת האזורית, טיפול במים, ספיקות כמויות שנתיות, בדיקה האם קיים יתרון לכמה קידוחים באתר אחד.
 • בחינת ההידרולוגיה של המים העיליים המגיעים לאזור בהקשר להעשרה הטבעית ולפוטנציאל ההפקה משלוש האקוות - בפירוט לכל שדה קידוחים.
 • מערכות המים האזוריות - הפקה, הולכה, איגום והספקה.
 • ייבוּא מים נוספים לאזור- כיווני הספקה, מערכת ארצית, ערבה דרומית, שילוב ותנאים פיזיים שונים.
 • התפלת מים מליחים מקידוחים מקומיים.
 • איכות המים הנדרשת לחקלאות.
 • אספקת מי שתייה ומי חצר בישובים.
 • מיהול ושילוב בין מים מותפלים מיובאים, מי הקידוחים והמאגרים האופרטיביים לקביעת איכות המים הנדרשת, יצירת אמינות, גיבוי, שיפור בימי השיא וכו'.

רשות המים מבקשת ממתכנני תוכנית האב לבדוק את החלופות הטכניות והכלכליות כדי להגיע לכ-70 מליון מ"ק לשנת 2030, שהיא עליה של 100% מהכמות המופקת היום. כמות זו של מים נחוצה לשם הגדלת הפרוגרמה החקלאית מ-120 ל-150 נחלות למושב, להרחבות (עבור תושבים שאינם חקלאים). וליזמויות בנושאים מגוונים.

קבצים להורדה