בשנת 2013 נשפטה ואושרה ברשות המים תכנית אב לאספקת מים לערבה התיכונה ולכיכר סדום, יישום התכנית וביצועה ייקחו זמן רב.

עד ליישום תכנית האב הוכנה ע"י חברת מקורות תכנית מיידית שתסתמך על עקרונות תכנית האב ויהיו חלק חשוב במימושה.

על מנת לממש את התכנית המיידית מוצע להניח 152 ק"מ קווי מים, להקים 3 מאגרים, לצייד ולקדוח 19 קידוחים חדשים, להקים 2 תחנות שאיבה ולתגבר אחת קיימת.