בעקבות מציאת הפתרונות לשימוש במים של האקוות העמוקות (האקויפרים העמוקים) וביצוע קידוחים רבים נוספים גדלה כמות המים שהועמדה לשימוש תושבי הערבה, דבר זה אִפשר הקמת ישובים נוספים הכוללים משקים חקלאיים רבים . בנוסף התאפשרה גם הגדלת מכסות המים לכל המשקים החקלאיים.

ב-1990 דרשו חקלאי הערבה ממשרד החקלאות ובאמצעותו מנציבות המים להעלות את מכסות המים מ-36,000 מ"ק מים ליחידת משק ל-51,000 מ"ק. תוך התחשבות בצרכים הנוספים שעלו עם הזמן, אושרה תוספת של מים מליחים כתוספת זמנית. בשנת 1998 הפכה המכסה הזמנית לקבועה ובשנת 2006 היא הוגדלה ל-70,000 מ"ק ליחידת משק לשנה כולל מים שפירים ומים מליחים ברמות מליחות שונות.