א. כללי

יישובי הערבה התיכונה מביעים את רצונם וחותמים על אמנה זו בנושא המים בערבה התיכונה. היישובים רואים עצמם מחויבים לעקרונות המפורטים מטה בנושאי הפיתוח, האיכויות, המחירים, חלוקת המים וייצוג האזור מול גורמי חוץ, אשר יעשו במרוכז בניהול ואחריות של נציגי המועצה האזורית הממונה על הנושא. האמור באמנה זו אינו מחליף את מחויבותם הבסיסית של היישובים לעמוד בתנאי הקצבות המים והרשיון מול הגופים השונים כגון רשות המים, מקורות וכו'.

ב. הצרכנים צרכני המים בערבה הינם:

מושבי העובדים החקלאיים הצורכים מים לחקלאות וכן לכל ייתר צרכי החיים (בית, נוי, צרכי ציבור וכו').

יישובים קהילתיים הצורכים מים לצריכה ביתית ולצרכי ציבור.

יזמויות ועסקים, בין בתחומי היישובים ובין מחוץ להם, הצורכים מים על פי הקצבה שבידיהם.

אזורי תעשיה, מו"פ, צבא ואזורי פיתוח אחרים הצורכים מים עבור השימוש היעודי על פי הקצבה.

ג. העיקרון

העקרונות על פיהם יתנהל נושא המים בערבה התיכונה הינם כדלקמן:

חלוקה המאפשרת קיום הצרכים האזוריים : אוכלוסיה, תעסוקה ושירותים.

חלוקה שוויונית ככל האפשר : בכמות, באיכות, בלחצים.

חלוקה השומרת על רזרבות המים ושומרת מפני גרימת נזקים בלתי הפיכים למאזן ההידרולוגי האזורי.

ניצול המערכות : בערבה פועלות במקביל ובשילוב שתי מערכות מים : מליחים ושפירים. ניצול הפוטנציאל מחייב ניצול מלוא כמות המים המליחים וככל האפשר לאורך כל שעות היממה.

חסכון במים – ייעשה מאמץ לחסכון במים בחקלאות ובשטחים הפרטיים והציבוריים, בעיקר בתקופת שיא הצריכה החקלאית.

ד. המגבלות:

הבסיס לחלוקת המים הנה ההקצבה ברוטו לצרכן אשר נקבעת ע"י רשות המים. הצרכן הינו האגודה השיתופית ו/או הוועד המקומי ו/או הישוב/יזם. מכוחה של הקצבה זו בעל ההקצבה צורך את המים, מחליט ומבצע את החלוקה הפנימית : לחקלאות, ליזמות ולצרכים אחרים, לרבות צרכי ציבור, גידולים משותפים ונוי. לפיכך - אחריות הצרכן היא לעמוד בתנאי הקצבות המים ברשיון המסופק ע"י נציבות המים מידי שנה, ולהקציב לכל תחום פעילות את ההקצבה המאפשרת עמידה במגבלה זו.

מגבלה נוספת הינה מגבלת הקידוחים ויכולת העברת המים מהקידוח/בריכה ליישוב ולצרכן. קיימת הגבלה בכמות המים אותם ניתן לשאוב בזמן נתון, קיימת מגבלה לאיגום אופרטיבי של המים וכן מתרחשים שינויים ותקלות במערכת המים באופן טבעי מעת לעת. לפיכך קיימת מגבלת אספקה לשעה/יממה המשתנה מעת לעת.

מגבלת איכויות המים : נעשה מאמץ לקבל את איכות המים הרצויה לכל צרכן. עם זאת, עקב מבנה המערכת, מיקום הקידוחים ואיכותם, קווי ההולכה וצמתי המהילה הקיימים, לא ניתן להבטיח רציפות באיכות המים באופן קבוע. המגבלות האמורות לעיל, מכתיבות את יכולת אספקת המים לכל צרכי האזור ומתוות את הגבול במסגרתו ניתן על צרכני המים לפעול במהלך האספקה.

ה.עקרונות חלוקת מים אזורית

חלוקת המים תיעשה על פי מספר המשקים החקלאיים בשנה הרלוונטית בכל יישוב, בתיאום עם חברת מקורות. החלוקה אינה על פי גודל השטחים המעובדים ואינה מפרידה בין צרכי ציבור וגידולים משותפים לבין צרכים פרטיים. החלוקה מכסה את כל כמות המים הנצרכת - הכמות ברוטו.

חלוקת המים ליישובים שאינם חקלאיים הינה על פי ההקצבה לאותו יישוב ע"י ספק המים הרלוונטי.

חלוקת המים בניצול מלא של המערכת מחייבת צריכת כל המים השוליים (מליחים) ולא רק המים השפירים. לצורך כך הוקמה מערכת צמתי המהילה.

סיוע הדדי :  מערכת המים וחלוקתה לצרכנים מבוססת על העברות מים באופן שוטף ובתגבור במקרים של תקלות או מזג אוויר חריג. ההחלטות האזוריות מאפשרות ניוד המים באופן שוויוני ובהתאם לחלוקה העונתית שנקבעה מראש. עמידה במגבלות : התחייבות היישוב מול מערכת הניהול האזורית היא לעמוד בהקצבת המים היומית, בעיקר בתקופות שיא הצריכה. עקב כך ייתכנו מקרים בהם יהיה צורך לצמצם את אספקת המים ליישובים החורגים מההקצבות היומיות שלהם !

פיזור ההשקיה: מגבלות האיגום במערכת האזורית והצורך בשמירת לחצים, כמו גם ניצול מלוא פוטנציאל הקידוחים מחייבים פריסת ההשקיה במהלך כל שעות היממה. על היישוב לוודא פיזור ההשקיה משך כל שעות היממה, כולל קביעת תורנויות, סגירת גושים וכל הנדרש.

ו. יחסי מועצה יישובים

צרכן המים המקבל את ההקצבה הינו היישוב ובאחריותו לעמוד בתנאי ההיתר, לבצע את החלוקה הפנימית, לפעול בנושא חריגות ולעמוד מול המערכת האזורית.

מנהל המערכת האזורית מטפל בתיאום עם היישוב בנושאים הבאים : פיתוח מקורות מים, תיאום עבודות תחזוקה, טיפול שוטף בבעיות, איגומים וניצול מאגרים, העברת המים במערכת האזורית, קבלת דוחות והפצתם, ביצוע סקרים  ומעקבים הידרולוגים, טיפול בנושא איכויות ומחירים, טיפול בהקצבות המים, עבודה מול אזורים שכנים.

חריגה מההקצבות, קנסות וכו' : על צרכני המים להיות מודעים למשמעות הקצבות המים והסיכון בצריכה מעבר להקצבה הכרוכה בתשלומי קנס וכן במגבלות בהספקת המים כתוצאה מכך.

ז. ניצול קולחין

ייעשה מאמץ לשלב את מי הקולחין מבריכות האידוי למטעי התמרים או לגידול רלוונטי אחר.

רשם – עמי שחם